28 / 03 / 2019

Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa SMF realizuje projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.

Cel projektu

Celem projektu jest digitalizacja i upowszechnianie zasobów polskiej kinematografii oraz zwiększenie dostępności do nich poprzez cyfryzację posiadanych zasobów i zapewnienie interoperacyjności  z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami danych publicznych. Projekt  realizowany jest przez Konsorcjum w składzie: Polski Instytut Sztuki Filmowej (Lider) oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe TOR, Studio Filmowe KADR, Studio Filmowe ZEBRA, Studio Miniatur Filmowych, Studio Filmów Rysunkowych (Partnerzy).

Udostępnianie polskich filmów

W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie ok. 160 pełnometrażowych filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych zapisanych na taśmach światłoczułych, do których prawa posiadają członkowie Konsorcjum oraz 10 000 minut filmów animowanych, serii filmów animowanych, krótkometrażowych filmów fabularnych, filmów oświatowych, krótkometrażowych dokumentów oraz kronik filmowych. W ramach projektu SMF dokona digitalizacji i rekonstrukcji 145 filmów animowanych (1800 minut).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Realizacja projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:  111 838 378,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 78 612 786,05 PLN
Czas trwania projektu: 36 miesięcy

 

20.06.2019

Dotyczy: POPC.02.03.02-00-0007/17-00

Zamówienie dotyczy projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Studio Miniatur Filmowych – Instytucja Kultury (dalej: „Zamawiający”) zwraca się niniejszym z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, tj. usługi cyfrowej rekonstrukcji obrazu materiałów filmowych należących do Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cyfrowej rekonstrukcji obrazu 532 minut filmów animowanych stanowiących własność Studnia Miniatur Filmowych.

Przeprowadzenie czynności rekonstrukcyjnych obrazu, obejmujące wtórne uszkodzenia filmu i zmiany w jego estetyce pod wpływem działania czasu – pod nadzorem twórcy lub innego operatora obrazu.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sieprnia 2020 r.

W ramach oferty Wykonawca przedstawi cenę na wykonanie usługi cyfrowej rekonstrukcji obrazu 1 minuty filmu. W ramach ceny za 1 minutę rekonstrukcji należy podać wartość netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty należy uwzględnić także wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.

Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 12.00.

Oferty w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawcy można nadsyłać na adres Studia: pisemnie listownie, kurierem lub osobiście.

Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą/ami, którzy złożyli najkorzystniejszą cenowoofertę (przez co zamawiający rozumie ofertę o najniższej cenie).

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Edwardem Durysem, tel. 22 404-23-57, e-mail: e.durys@smf.com.pl

 Informacje dodatkowe

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach rozeznania rynku i nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również nie stosuje się do niego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
  2. Wybór Wykonawcy zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym odbędzie z zachowaniem zasad równego traktowania Wykonawców, przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz z dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia, w tym negocjacji zaproponowanej ceny.
  5. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Wykonawcami, których oferta będzie wymagała uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania.
  6. Dokumenty, co do których dany Wykonawca nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po rozstrzygnięciu wyników rozeznania rynku bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że rozstrzygnięcie wyników rozeznania rynku nie powoduje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcy ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia rozeznania rynku bez jego rozstrzygnięcia w dowolnym czasie.

 

Adres do kierowania ofert:

Studio Miniatur Filmowych

Instytucja Kultury

02-956 Warszawa

Królewicza Jakuba 12 a

adres mailowy: smf@smf.com.pl

osoby do kontaktu: Edward Durys (e.durys@smf.com.pl)