Home / Aktualności / Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA

SPÓŁKI STUDIO MINIATUR FILMOWYCH SP. Z O.O. W WARSZAWIE

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

 1. Przedmiot umowy obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania, o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 2. Od biegłego rewidenta oczekuje się objęcia badaniem metodą pełną co najmniej dokumentów z następujących obszarów działalności Spółki:

   1. koszty zarządu,

   2. koszty sprzedaży,

   3. pozostałe koszty i przychody operacyjne,

   4. koszty i przychody finansowe,

   5. zyski i straty nadzwyczajne,

   6. rezerwy i odpisy aktualizacyjne,

   7. umowy.

 1. Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok można uzyskać od Kierownika Działu Finansowego – Antoniego Ciawłowskiego, tel. i fax: 22 845 53 45, adres e mail: smf@smf.com.pl, w dni robocze w godz. od 900 do 1700, w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 2. Oferta powinna zawierać:

  1. informacje o oferencie, tj.:

   1. forma prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,

   2. aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,

   3. aktualne zaświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

   4. informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

   5. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,

   6. dokumenty przedstawiające doświadczenie w branży, w której działa Spółka,

  2. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 66 Ustawy o rachunkowości,

  3. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

  4. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

  5. harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,

  6. projekt umowy.

 3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:

 • wstępnego do 14 grudnia 2014 roku,
 • ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu do 28 lutego 2015 roku.
 1. Zainteresowani proszeni są o złożenie na piśmie ofert w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SMF sp. z o.o.”, w terminie do 5 września 2014 roku pod adresem:

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA

STUDIO MINIATUR FILMOWYCH SP. Z O.O.

UL. KRÓLEWICZA JAKUBA 12A, 02-956 WARSZAWA

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 9oo do 17oo.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. Otwarcie ofert nastąpi do 19 września 2014 roku w siedzibie Spółki.

 2. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) biegłego rewidenta w innych spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika. O terminach spotkań biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika ponosi biegły rewident.

 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 4. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszt uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident

 

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites