Home / Aktualności / Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Studia Miniatur Filmowych

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Studia Miniatur Filmowych

Pełnomocnik Wspólnika

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  spółki Studio Miniatur Filmowych sp. z o.o. w Warszawie

Pełnomocnik Wspólnika spółki Studio Miniatur Filmowych sp. z o.o. w Warszawie („Spółka”),  stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. nr 55, poz. 476, z późn. zm.) ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

Kandydat winien spełniać następujące wymogi:

 

1) ukończone studia wyższe,

2) co najmniej 8 – letni staż pracy zawodowej,

3) co najmniej 5 – letnie doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych,

4) co najmniej 7 – letnie doświadczenie w branży filmowej,

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

6) korzystanie z pełni praw publicznych,

7) nieograniczone przepisami lub zakazami prawo do zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Królewicza Jakuba 12A, Warszawa, sekretariat Zarządu, do 10.03.2015, g. 900-1500, z wyłączeniem sobót i niedziel.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko, kserokopię dowodu osobistego oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (wraz z adresem e-mail),
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do postępowania kwalifikacyjnego” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • informację, czy kandydat złożył oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 z późn. zm.)  albo zobowiązanie, że jest gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu w przypadku wybrania go w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

 

Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata  w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Studio Miniatur Filmowych sp. z o.o.”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat okaże Pełnomocnikowi Wspólnika oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie Spółki w dniach 17.02.2015- 10.03.2015, z wyłączeniem sobót i niedziel, g.900-1500, po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności odnośnie informacji i dokumentów otrzymanych w związku z postępowaniem.

 

Otwarcie zgłoszeń  nastąpi do 17.03.2015. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą się odbywać w siedzibie Spółki, w wyznaczonym dniu, w okresie 21.03.2015-30.03.2015. Kandydaci zostaną zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej pisemnie, telefonicznie lub drogą e-maila co najmniej 2 dni przed tą datą.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

1) autoprezentacja kandydata, słabe i mocne strony,

2) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi,

4)znajomość zasad funkcjonowania spółek  handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące  funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce,

6) wiedza z zakresu analizy rynków i konkurencji,

7) koncepcja rozwoju Spółki.

 

Kandydaci będą pisemnie, telefonicznie lub drogą e-maila  informowani przez Pełnomocnika Wspólnika Spółki o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na etapie, w którym uczestniczyli. Pełnomocnik Wspólnika Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites