Regulamin świadczenia usług VOD

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki bezpłatnego dostępu do treści w postaci materiałów filmowych, w serwisie SMF VOD
 2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w myśl art. 384 Kodeksu Cywilnego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z serwisu SMF VOD do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego zapisów.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z serwisu SMF VOD, dostępny na stronie: www.smf.com.pl

Serwis SMF VOD – oznacza stronę internetową SMF VOD znajdującą się pod adresem www.smf.com.pl funkcjonującą na platformie internetowej Studia Miniatur Filmowych – Instytucji Kultury, służącą do upowszechniania w sieci Internet wybranych filmów animowanych, poprzez ich nieodpłatne udostępnianie drogą elektroniczną, w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika.

SMF IK – Studio Miniatur Filmowych  oznacza państwową instytucję kultury, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Królewicza Jakuba 12 a, 02-956 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 95/2016, NIP 951-241-03-84, REGON 363990085

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z serwisu SMF VOD;

Materiał – oznacza pojedynczy materiał zdjęciowy, audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez SMF na żądanie (Video on Demand) w formie pliku cyfrowego w ramach serwisu SMF VOD.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z serwisu SMF VOD
 1. Serwis SMF VOD służy wyłącznie do oglądania Materiałów udostępnianych przez SMF, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. W ramach Serwisu SMF VOD, SMF udostępnia Użytkownikom wybrane Materiały stanowiące jego własność, drogą elektroniczną, w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości zwielokrotniania Materiałów.
 3. Korzystanie z serwisu SMF VOD jest nieodpłatne i nie wymaga uprzedniej rejestracji przez Użytkownika w serwisie SMF VOD.
 4. W serwisie SMF VOD nie są przetwarzane żadne dane osobowe Użytkowników.
 5. Za pośrednictwem serwisu SMF VOD Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów poprzez uruchomienie projekcji Materiałów w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).
 6. Materiały udostępniane w serwisie SMF VOD są bezdialogowe lub posiadają wyłącznie polską wersję językową.
§ 3 Zawarcie umowy
 1. W celu uzyskania dostępu do serwisu SMF IK niezbędne jest otwarcie przez Użytkownika strony www.smf.com.pl oraz pozostałych podstron Serwisu SMF VOD.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z serwisu SMF VOD oraz uzyskania dostępu do Materiałów, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, ponieważ jego treść jest wiążąca dla Użytkownika.
 3. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz rozpoczęcia korzystania z dostępu do Materiałów, pomiędzy Użytkownikiem a SMF VOD zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest nieodpłatne udostępnienie Użytkownikowi Materiałów w celu ich obejrzenia, na warunkach określonych Regulaminem.
 4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3 jest równoznaczne z udzieleniem przez SMF VOD licencji niewyłącznej na korzystanie przez Użytkownika z Materiałów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu SMF VOD.
§ 4 Problemy techniczne
 1. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu SMF VOD w tym dotyczące nieprawidłowego odtwarzania Materiałów oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu SMF VOD należy kierować na adres: smf@smf.com.pl
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać opis nieprawidłowości, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem.
 3. Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez przesłanie informacji o sposobie usunięcia wskazanego problemu.
 4. Udostępniane materiały znajdują się zarówno w wersji analogowej (przed cyfryzacją) jak i w wersji po digitalizacji i rekonstrukcji obrazu i dźwięku.
 5. SMF nie ponosi odpowiedzialności za możliwe (ewentualne) zakłócenia w odbiorze udostępnianych Materiałów oraz za jakość techniczną tych Materiałów, które występują wyłącznie w wersji analogowej.

6. SMF czyni starania, aby w możliwie krótkim czasie dokonać pełnej cyfryzacji i rekonstrukcji całego zasobu filmowego w celu zapewnienie Użytkownikom wysokiej jakości odbioru  udostępnianych Materiałów.

§ 5 Własność intelektualna
 1. Wszystkie Materiały, a także grafiki i treści redakcyjne dostępne w serwisie SMF są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa.
 2. Po uzyskaniu dostępu do Materiałów, Użytkownik może jedynie oglądać Materiały w sposób określony w serwisie SMF VOD i w Regulaminie, przez czas określony w serwisie SMF VOD, bez możliwości (prawa) ich pobierania w celu dokonania zapisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów oraz grafik i treści, o których mowa w ust. 1 w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, ani w całości ani we fragmentach.
 4. Materiały dostępne w serwisie SMF VOD posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.
 5. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej, o których mowa powyżej może spowodować pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w tym dochodzenia zapłaty stosownych odszkodowań.
§ 6 Zmiana regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:
 2. a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących warunki dostępu do Materiałów lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji przez właściwe w danym zakresie urzędy lub organy,
 3. b) zmiany sposobu udostępniania Materiałów wynikającej ze względów technicznych lub technologicznych.

2. Wprowadzane zmiany obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie serwisu SMF VOD.

§ 7 Pozostałe postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby SMF.
 3. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites