Praca

Warszawa, 28 czerwca 2019 r.

 

Studio Miniatur Filmowychrealizując projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w oparciu o umowę nr POPC.02.03.02-00-0007/17-00 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz w oparciu o umowę partnerstwa zawartą w dniu 22 stycznia 2016 r. pomiędzy Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, jako Liderem Projektu, a Zamawiającym, jako Partnerem Projektu, w ramach procedury rozeznania rynku składa:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

kierowane do podmiotów profesjonalnych

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie usługi SKANOWANIAobrazu i dźwięku dla 532 minutmateriałów filmowych – filmów pełnometrażowych –  do których prawa majątkowe posiada Studia Miniatur Filmowych.

Zakres zleconych prac obejmuje czynności od odebrania materiałów wyjściowych, dokonania ich oceny technicznej,  wykonania skanowania materiałów zgodnego z wymogami technicznymi określonymi w załączniku nr 5, do zapisania ich na dysku i dostarczenia kompletu materiałów archiwizacyjnych do Zamawiającego.

Materiały wyjściowe do skanowania obrazu i dźwięku  będą dostarczane do Wykonawcy przez Zamawiającego w  pakietach kwartalnych w miarę udostępniania ich przez Filmotekę Narodową.

Prosimy o przygotowanie oferty z podaniem ceny usługi w przeliczeniu za 1 minutę skanowania obrazu i dźwięku materiałów filmowych.

Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia, że powierzone zadanie wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Jedynym  kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena wykonania usługi.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 12.00. Oferty można nadsyłać na adres Studia: listownie, mailowo, dostarczyć kurierem lub osobiście.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Edwardem Durysem, tel. 22 404 23 57, e-mail: e.durys@smf.com.pl

Informacje dodatkowe

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach rozeznania rynku i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia, w tym negocjacji zaproponowanej ceny. 4. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. 5. Dokumenty, co do których dany Oferent nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane. 6. Zamawiający nie wypłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po wykonaniu usługi. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia i nie zawarcia umowy po rozstrzygnięciu wyników rozeznania rynku bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega również, że rozstrzygnięcie wyników rozeznania rynku nie powoduje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego oferenta ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia rozeznania rynku bez jego rozstrzygnięcia w dowolnym czasie.

Adres do kierowania ofert:

Studio Miniatur Filmowych

Instytucja Kultury

02-956 Warszawa

Królewicza Jakuba 12 a

adres mailowy: smf@smf.com.pl

osoby do kontaktu: Edward Durys : (e.durys@smf.com.pl)